NAUDINGA INFORMACIJA

Sunkesni terminai

Terminai Sutrumpinimai Apibrėžimas
AC [Alternating Current] Kintamoji srovė
AEIF [Association Européene pour l’Intéroperabilité Ferroviaire] Europos geležinkelių sąveikos asociacija
AEIŠS

(AEPH angl.)

Automatizuoto elektrinio iešmų šildymo sistema (Automatic Electrical Point Heating).
AK

(PC angl.)

Asmeninis kompiuteris (Personal computer)
ALARP [As Low As Reasonably Practical] Tiek žemas, kiek tai pagrįstai įmanoma
ALS Automatinė lokomotyvo signalizacija. Esama mašinisto kabinos signalizacijos sistema, naudojama Lietuvos geležinkeliuose, kuri naudoja koduotas bėgių grandines koduotų signalų perdavimui į traukinį, tai leidžia iš anksto parodyti šviesoforo signalus.
ARĮ Automatinis rezervo įjungimas. Automatinis elektros maitinimo įjungimas iš rezervinio fiderio dingus elektros maitinimui iš pagrindinio fiderio.
Balso dažnis [Voice Frequency] Dažnio diapazonas 300 Hz – 3.4 kHz

 

 

CAD [Computer-aided Design] Kompiuterinis projektavimas
CB Telefonas

 

[Central Battery Telephone] Centrinis baterinis telefonas. Telefonas, kuris pakėlus ragelį renka nustatytą numerį.
CBI [Computer-based Interlocking System] Kompiuterinė centralizacijos sistema
CPU [Central processor unit] Centrinis procesorius
CVS Centrinė valdymo spinta, naudojama iešmų šildymo sistemose.
DC [Direct Current] Nuolatinė srovė
DPNSS

 

 

[Digital Private Network Signalling System] Skaitmeninė privataus ryšio signalizacijos sistema. DPNSS yra ryšio protokolas, naudojamas skaitmeninėse magistralinėse linijose dviem PABX sujungti.
Dvibėgis planas

[Bonding Plans]

Dviejų laidų schema, kurioje parodytos bėgių grandinių jungčių ir sujungimų detalės. Ten kur taikoma įskaitant ir traukos sujungimus.
Eismo pertrauka [Possessions] Įprasto judėjimo sustabdymas kuomet linija yra perduota Rangovui montavimo darbams atlikti.
Elektros laidų sistemos schema [Wiring diagram] Brėžinys, rodantis visų mazgų komponentų fizinį išdėstymą su jų numeriais ir juos jungiančiais laidais su jų numeriais, spalviniu kodavimu ir kita susijusia informacija.

 

EC Elektrinė centralizacija
EMC [Electromagnetic Compatibility] Elektromagnetinis suderinamumas. Elektrinės įrangos gebėjimas apsisaugoti nuo EMI.
EMI [Electromagnetic Influence] Elektromagnetinis poveikis. Elektromagnetinių spindulių skleidimas, kurį išskiria elektros grandinės, nešančios sparčiai besikeičiančius signalus, kurie yra šalutinis jų normalaus veikimo produktas, ir kuris kitas grandines veikia nepageidaujamais signalais (trukdžiais ir triukšmu).
EMP [Environmental Management Plan] Aplinkosaugos valdymo planas
EN [European Norm] Europos norma
ERTMS [European Railway Traffic Management System] Europos geležinkelių eismo valdymo sistema
ETCS [European Train Control System] Europos traukinių valdymo sistema
ETD [Extension Trunk Dialling] Papildomos magistralės rinkimas. Leidžia tiesioginį numerių rinkimą kitose stotyse naudojant skaitinį kodą.
EU [European Union] Europos Sąjunga
EVC

(CTC)

Eismo valdymo centras (Centralised Traffic Control)
FIDIC [Fėdėration Internationale des Ingėnieurs-Conseils] Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija
FIDIC Inžinierius

[FIDIC Engineer]

Pagal FIDIC nuostatus, Užsakovas paskiria nepriklausomą inžinierių kontrakto vykdymo, administracinių ir techninių klausimų priežiūrai.

 

Gedimas

[Failure]

Apibrėžimas susijęs su specifinėmis sistemos veikimo savybėmis. Gedimas yra sistemos defekto ar klaidos pasekmė.
GSM-R [Global System for Mobile Communication – Railway] Pasaulinė mobilaus ryšio sistema – Geležinkelis
HDPE [High Density Polyethylene] Didelio tankumo polietilenas
HMI [Human Machine Interface] Sąsaja žmogus – mašina
HRL [High Return Loss] Aukštas pajamų netekimas
ID [Insulation Displacement] Montažas su izoliacijos pradūrimu
IDC [Insulation Displacement Connector] Jungtis su įpjaunančiais kontaktais
IEC [International Electro-technical Commission] Tarptautinė elektrotechnikos komisija
Iešmai [Points] Mechaninio įrenginio visuma, leidžianti nukreipti bėgius iš vieno kelio į kitą nesutrukdant jo eigai (perjungti iešmą). „Iešmo“ (Point) sinonimas ir keistinas terminas yra „Turnout“ (iešmas).
Iešmas [Turnout] „Point“ (Iešmo)  sinonimas ir juo keistinas terminas.

 

IP [Ingress Protection] Apsaugos klasė. Apsaugos lygio, kuriuo elektriniai įtaisai yra apsaugoti n uo kietų dalelių ar dulkių atsiradimo, atsitiktinių kontaktų ir vandens, klasifikavimas pagal IEC 60529
IRSE [Institution of Railway Signalling Engineers] Geležinkelio signalizacijos inžinierių institucija
ISO [International Organisation for Standardisation] Tarptautinė standartizavimo organizacija
ITU [International Telecommunications Union] Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga
Izoliuoti [Isolate] Atjungti taip, kad įranga būtų visiškai atskirta nuo maitinimo.
JSC [Joint Stock Company] Akcinė bendrovė
Kelių atitvėrimo sistema [Track protection system] Blokuotės sistema, blokuojanti tuos kelius, kuriuose yra  pastatomi arba tikrinami vagonai tam, kad į arba iš šių kelių nebūtų parengiamas joks maršrutas.

 

KGĮ Gabaritiniai vartai, lietuviškas terminas naudojamas riedmenų gabarito kontroles sistemai apibrėžti
Kritiškas saugos požiūriu

[Safety Critical]

Turi tiesioginę atsakomybę už saugą EN 50129

 

 

LCC [Life Cycle Cost] Tarnavimo trukmės išlaidos. Visos išlaidos turto nuosavybei, t.y. kapitalas, nuoma, traukinių eksploatavimo išlaidos, atnaujinimas po tarnavimo laikotarpio, prevencinė priežiūra, gedimai ir remontas, vartojimo reikmenys, paslaugos (pvz. elektros energija, ir t.t.) ir eksploatacijos nutraukimas
LCD [Liquid Crystal Display] Skystųjų kristalų ekranas
LED [Light Emitting Diode] Šviesą skleidžiantis diodas
LG [Lithuanian Railways] Lietuvos Geležinkeliai
Linijinė schema [Line Plan] Scheminis brėžinys, parodantis visus stotims reikšmingus kelius, linijos pagrindinius ir įspėjamuosius šviesoforus, o taip pat Sutarties ribas.
LLPA [Long Line Public Address] Garsiakalbinis stoties ryšys
LR Lietuvos Respublika
LV [Low Voltage] Žema įtampa
Minimalių pajėgumų režimas [Degraded mode of operation]

 

Sistemos, posistemės ar komponento valdymo režimas, leidžiantis vykdyti apribotas operacijas nepaisant gedimų.

 

 

 

 

Modulinis projektavimas [Modular design] Elektroninės centralizacijos tipas, kur atitinkamos funkcijos pvz. kurios susijusios su iešmais, šviesoforais ir t.t. yra standartizuotos ir kartu sugrupuotos moduliuose.
MOM [Message-oriented middleware] Programinė įranga su pranešimų apsikeitimais
MPC Mikroprocesorinė centralizacija
MTBF [Mean Time Between Failures] Vidutinis laikas tarp gedimų
MTTR [Mean Time To Repair] Vidutinis remonto laikas
MUX [Multiplexer] Multiplekseris. Multiplekseris sujungia vieną ar kelias įvestis į vieną išvestį. Gaunančiojoje pusėje demultiplekseris išskiria vieną įvestį į dvi ir daugiau išvesčių.
NDSKS Nuolatinių darbų svarbiausių kiekių sąrašas
NMŠ Nepertraukiamas elektros maitinimo šaltinis
NTD Norminiai Techniniai Dokumentai. Standartų, normų, taisyklių, reglamentų, instrukcijų, techninių specifikacijų ir kitų dokumentų, nustatančiu reikalavimus dokumentų rengimui, projektavimui, įrangai, medžiagoms, gamybai, darbų atlikimui ir kitai susijusiai veiklai visuma.
Nuotolinis stebėjimas [Remote Monitoring] Nuotoliniu stebėjimu apibrėžiama tai, kad atitinkamos įrangos esama veikimo būsena gali būti analizuojama ir prižiūrima tik iš nutolusio valdymo centro. Komandų, kurios keičia esamą atitinkamos įrangos būseną, siuntimo galimybės nėra.
Nuotolinis valdymas [Remote Control] Nuotoliniu valdymu apibrėžiamos komandos, kuriomis galima keisti atitinkamos įrangos būseną, ir kurios gali būti perduotos iš nutolusio valdymo centro.
Objekto valdiklis

[Object Controller]

Nuotolinė elektroninė sąsaja tarp centralizacijos ir išorinių įrenginių.

 

 

OCS [Overhead Catenary System] Antžeminė kontaktinio tinklo sistema
ODF [Optical (Fibre) Distribution Frame] Šviesolaidinė paskirstymo sistema
OFC [Optical Fibre Cable] Šviesolaidinis kabelis
OPKIS Operatyvi pervežimų kompiuterinė sistema
OTDR [Optical Time Domain Reflectometer] Optinis reflektometras, veikiantis pagal laiką. Kompleksinis matavimo įrenginys optinio pluošto ryšių patikrinimui.
PBX [Private Branch Exchange] Privati automatinė atšakos stotis. Telefonų stotis, priklausanti privačiai kompanijai
Parengtis

[Availability]

Produkto gebėjimas būti tokioje būsenoje, kad atliktų reikiamą funkciją tam tikromis sąlygomis per tam tikrą skubų laiką ar daugiau kaip tam tikrą laiko intervalą tariant, kad yra suteikti reikalingi ištekliai.
Patikimumas [Reliability] Tikimybė, kad įrenginio dalis gali atlikti reikiamą funkciją tam tikromis sąlygomis per tam tikrą laiko intervalą.
PAV

[EIA]

Poveikio aplinkai vertinimas [Environment Impact Assessment]

 

PDH [Plesiochronous Digital Hierarchy] Plezionchroninė skaitmeninė hierarchija
PETS [Public Emergency Telephone System] Viešoji avarinio telefoninio ryšio sistema
PLV

(PLC angl.)

Programuojamas loginis valdiklis (Programmable logical controller)
POCC [Point of common coupling] Įprasto jungimosi vieta kur viešojo elektros tiekimo ir maitina traukos apkrovą taip pat, kaip ir kitus viešuosius vartotojus
Atšakinis kelias [Siding] Kitas nei pagrindinis linijos kelias, daugiausiai naudojamas manevravimui.
Priežiūros patikimumas

[Maintainability]

Tikimybė, kad tam tikras aktyvus elemento priežiūros operacija duotomis naudojimo sąlygomis gali būti atlikta per nustatytą laiko intervalą kuomet priežiūra yra atliekama pagal nustatytas sąlygas ir naudojant nustatytas procedūras bei išteklius.
PSTN [Public Switched Telephone Network] Viešas perjungiamas telefono tinklas
PVC [Polyvinyl Chloride] Polivinilo chloridas
RAMS [Reliability, Availability, Maintainability & Safety] Patikimumas, tinkamumas, pataisomumas ir saugumas
RAKP [Hot axle-box detection system] Riedmenų aširačių kontrolės prietaisas.
RCBO [Residual Current operated Circuit Breaker with integral Overcurrent protection] Likutine srove valdomas grandinės jungiklis su įdiegta apsauga nuo per didelės srovės
RCCB [Residual Current operated Circuit Breaker] Likutine srove valdomas grandinės jungiklis
Ribinė stotis

[Fringe Station]

Stotis, esanti vietos, kur bus įrengta signalizacijos įranga pagal šį projektą, riboje.
RIC [Reciprocating Internal Combustion] Stūmoklinis vidaus degimo
RST Rytų skirstomieji tinklai
RTU [Remote Terminal Units] Nuotolinis terminalas
RZD [Rossiskie Zheleznye Dorogi] Rusijos Geležinkeliai
SADG [Stand-by Automatic Diesel Generator] Rezervinis automatinis dyzelinis generatorius
Sąsaja [Interface] Ryšys tarp dviejų atskirų elektronikos/elektroninių relių ar sistemos dalių tam, kad jos galėtų veikti kartu.
Sauga

[Safety]

Tikimybė, kad sistema patenkinamai atlieka reikalingas funkcijas pagal visas nustatytas sąlygas per nustatytą laikotarpį.
Saugios gedimo atveju būklės atvaizdavimas

[Fail-Safe Status Display]

Elektroninėse centralizacijos sistemose eismo situacijų saugaus gedimo būklė atvaizduojama panaudojant specialias procedūras. Išorinės techninės įrangos būklė yra atvaizduojama kaip saugaus gedimo būklė, bei realiu laiku tvarkdario/operatoriaus darbo vietoje .

Šios būklės atvaizdavimas turi atitikti griežtas sąlygas, būtinas tinkamam saugos nustatymui pagal EN 50126 SIL 3.

Saugus gedimo atveju

[Fail safe]

 

Koncepcija, kuri yra įvertinta įrenginio projekte taip, kad gedimo atveju įrenginys pereina ir pasilieka saugioje būsenoje.

 

 

SAN [Storage Area network] Duomenų talpykla tinkle
SCADA [Supervisory Control and Data Acquisition] Televaldymas ir duomenų surinkimas
Scheminė diagrama

[Circuit diagram]

Brėžinys, kuriame yra parodytos modulio ar įrenginio elektrinės grandinės.

 

SDH [Synchronous Digital Hierarchy] Sinchroninė skaitmeninė hierarchija
SEC [Synchronisation Equipment Clock] Įrangos laikrodžio sinchronizacija
Signalizacijos scheminis planas [Signalling Scheme Plan] Scheminis brėžinys, parodantis visus šviesoforus, kelius, iešmus, centralizacijos postų pozicijas ir t.t. reikalingus apibrėžti įrengimą.

 

 

 

SIL [Safety Integrity Level] Saugumo vientisumo lygis
Sistema [System] Įranga, kaip apibrėžta konkurso dokumente, susidedanti iš techninės įrangos, programinės įrangos, montavimo, įskaitant visas reikalingas dalis ir prietaisus, t.y. visko, ko reikia jos veikimui.
SPL [Sound Pressure Level] Garso slėgio lygis
Stotis [Station] Vieta, kur traukinys gali pradėti, baigti važiuoti, pervažiuoti ar aplenkti kitus ir kur šviesoforai ir iešmai yra valdomi centralizacijos sistemos.
Su sauga susijęs [Safety Related] Turi atsakomybę už saugą EN 50129

 

 

Sujungimų schema

[Connecting plan]

Brėžinys, kuriame parodyti atitvare patalpintos įrangos ir komponentų gnybtynai. Atitvaras šiame kontekste gali būti patalpa, skydas, prietaisų spinta ir pan.

 

TNN Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai

(Operational Railway Regulations)

TSS Techninio suderinamumo specifikacijų
Traukinių eilė [Train Flighting] Planavimo procesas kuriuo traukiniai su panašiomis valdymo charakteristikomis paleidžiami glaudžia seka, kad sudaryti geresnį pajėgumų išnaudojimą
Tvarkdario/ operatoriaus darbo vieta

[Operating Working Place]

Darbo vieta su monitoriais informacijai apie esamą traukinių judėjimą gauti ir su klavišų paspaudimo įranga (pele ar klaviatūra) tam, kad būtų kontroliuojamas traukinių judėjimas valdomame ruože.

 

 

UMUX [Universal Multiplexer] Universalus multiplekseris
VDU [Visual Display Unit] Vizualus atvaizdavimo įrenginys
Verstukas

[Derailer]

 

Prietaisas skirtas nuleisti nuo bėgių traukinį, tokiu būdu apsaugant tą traukinį nuo įvažiavimo į maršrutą, kuris nėra parengtas, arba apsaugant kitą traukinį nuo įvažiavimo į parengtą maršrutą.
VST Vakarų skirstomieji tinklai
Žieduoto maitinimo vienetas

[Ring Main Unit]

 

 

Terminas „žieduoto maitinimo vienetas” reiškia įeinančių ir išeinančių jungtuvų ir perjungiklių, kurie sudaro lanksčias sistemos konfigūracijas, derinį. Šioje paraiškoje šie vienetai nėra viso žieduoto maitinimo dalis. Tiekėjas gali pasiūlyti modulinius vienetus arba vienetus sudarytus iš atskirų elementų.

 

XML [Extensible Markup Language] Bendros paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba
Clean Rooms Švarios patalpos
Air outlet CGx Palubinis oro tiekimo / ištraukimo skleistuvas
CGF ceiling CGF lubos
Pollutant Oro teršalas
HVAC ŠVOK
MACROPUR MACROPUR
Cytostatics dilution Citostatikų praskiedimas
Powder-coat finish Miltelinis dažymas
Flap Sklendė, vožtuvas
Oil-mist passage Alyvos dulksnos kanalas
Application field Pritaikymo sritis
Single paned frame Vieno stiklo rėmas
Interlocks Užraktas
Single paned frame Vieno stiklo rėmas
Interlocks Užraktas
Versatile Universalus, įvairiapusiškas
Airflow Oro srautas
Separate operating units Atskiri eksploataciniai segmentai
Core Užpildas
EC Motor Electronically commutated (ECM) motors (?)
Laminar fields Laminariniai oro tiekimo skleistuvai
Constant Airflow Pastovus oro srautas
Air Shower Oro Dušas
Coffer Tai metalinis rėmas, dėžė į kurią kažkas montuojama
Diffusor Difuzorius
PURO GEA lights PURO GEA šviestuvai
Hollow panel Tuščiavidurė panelė
Casing in dew point range Termiškai atskirtas korpusas
Casing in the standard version Standartinės versijos korpusas
Heat provision level šilumos teikimo lygis
Light ceiling (LS*) Lengvos lubos (LS*)
Cassette ceiling (KS*) kasetinės lubos (KS*)
Panel ceiling (ES) Panelinės (segmentinės) lubos (ES)
Panel ceiling (GS) Panelinės (segmentinės) lubos (GS)
Panel Panelis
AHU (air handling unit) Oro vėdinimo įrenginys
Pass-through Box Perdavimo dėžė (vieta, įrenginys)
CRW windows CRW langai
GEZE sliding doors GEZE stumdomos durys
DR.Hahn hinges Dr.Hahn durų vyriai
Panels Groove and tongue Plokštės griovelis  ir liežuvėlis
PES fabric (Polyester fabric) Poliesterinio audinio
GEA Clean Rooms – Exhaust Ištraukimas
Panel filter – unit Panelinis filtras
Cells Elementas
Bag filter – unit Rankovinis filtras
Medium synthetic fibre Medžiaga – sintetinis pluoštas
Bag Rankovė
Built-in frame standard brackets Įmontuoto rėmo standartiniai laikikliai
Damper trap DN 40 Sifonas su vožtuvu DN 40
max. 2000 Pa underpressure maks. 2000 Pa neigiamas slėgis
max. 500 Pa overpressure Maks 500 Pa viršslėgis
Sound attenuator unit Triukšmo slopintuvas
Section absorption principle Triukšmo slopinimo būdas
Splitters Pertvaros
Octave band attenuator Triukšmo slopinimas oktavose
Frequency / insertion loss / flow sound power Dažnis / slopinimo efektyvumas / srauto triukšmo galia
Medium: three-phase / alternating current ENGELS Šilumnešys: trifazė kintama srovė / gamintojas ENGELS
Electric heater mats Elektriniai žematemperatūriai šildymo registrai
For fitting a steam lance Pritaikytas garo purkštukui(ams)
Series Compactline, Comfort controls Serija Compactline, COMFORT tipo valdiklis
min. airflow kg/h 0 Min. oro srautas kg/h
Quantity max. kg/h 10 Maks. kiekis kg/h
Chiller Aušintuvas
Steam/condensate hose m/Lanze 2 Garo/ kondensato žarna     m/purkštukai
Input signal controller V diverse Įeinantis valdiklio signalas      V   įvairus
Humidification path m 1×0.31 Drėkinimo kelias
Compact air handling unit for supply and exhaust ventilation with high energy efficiency. Plug fans with radial impellers and RPM-controlled EC motors as well as efficient energy recovery systems and bag filters (cell filter as an option) are included in the scope of supply. Šviežio ir ištraukiamo oro kompaktinis aukšto šilumogrąžos koeficiento oro vėdinimo įrenginys. Tiesioginės pavaros ventiliatoriai su išcentriniais darbo ratais ir kontroliuojamais pagal sukimosi greitį EC varikliai taip pat aukšto efektyvumo šilumogrąžos sistemos bei rangoviniai filtrai (panėlinis filtras galimas kaip opcija) yra įtraukti į standartinę komplektaciją
Radial impeller Išcentrinis darbo ratas
Units with an integrated control system are completely wired and provided with plug-in-ready cable connections for trouble-free assembly of unit segments. Įrenginiai su integruota automatika yra tiekiami su gamykloje pravestais laidais ir paruoštomis kabelių sujungimo jungtimis, reikalingomis lengvam įrenginio segmentų sujungimui
The casing is performed as a frame made of aluminium profiles with double skin 60 mm thick panels in galvanized for internal and coated (RAL 9002) quality for external surfaces and a unit base frame. Korpusas yra pagamintas iš aliuminio profilių su juose sumontuotomis  dvigubo sluoksnio 60 mm storio panėlėmis, viduje cinkuotomis, o išorėje padengtomis epoksidine (spalva RAL 9002) danga
Evaporator Garintuvas
Switch cabinet empty Jėgos –valdymo spinta tuščia
for ducts in 100mm steps Ortakiams su 100mm pajungimo žingsniu
Number of fans/motor units 2 Ventiliatorių / variklių skaičius 2
Speed setpoint % 93.4 Greičio nustatymas %
System efficiency stat/tot % 52/59.7 Sistemos efektyvumas statinis / bendras  %      52/59.7
Service switch – installed and wired Aptarnavimo jungiklis – sumontuotas ir pajungtas
Duct connection frame Ortakių pajungimo rėmas
Access walkable grid for air intake section Prieiga prie vaikščiojimui skirtų grotelių oro įsiurbimo sekcijoje
Open front wall – standard Ertmė galinėje panelėje
With panel sheet incl. sash fasteners for inspection Su paneliu bei užraktu patikrinimui
Unit feet – galvanized 9006 Įrenginio kojos – galvanizuotos 9006
Height 160mm, max. load 250kg/foot Aukštis 160 mm, maks. apkrova 250 kg/kojos
Supplied loose Teikiamos nemontuotos
Floor drain panel Grindinis panelis su nutekėjimo anga
The base panel, stainless steel Bazinis panelis, nerūdijantis plienas
Unit feet – coated 9006 Įrenginio kojos – padengtos 9006
Coil connections opposite access side Ritės jungtys priešingos prieigos pusėje
Extension for heat exchanger connections Prailgintojas šilumokaičio jungtims
via droplet eliminator Lašų/rasos šalinimas
Tray drainage heating Šildomas drenažo lovelis
External weather grill Išorinės lauko grotelės
Close control unit Tikslio kontrolės kondicionierius
Cooling coil Aušinimo šilumokaitis
3-way valve 3-eigis vožtuvas
Master/Slave Pagrindinis varantysis/varomasis
Slave Varomasis
Address(in the unit) Taktas
Refrigerant Freonas
Refrigeration Aušinimas
Actuator Pavara(varančioji)
Receiver Išsiplėtimo indas
Bottle Flakonas
Combicool Combicool
Circiut (jei elektroje) Grandinė
Cooling circuit Aušinimo kontūras
Casing in the standard version Standartinės versijos korpusas
Heat provision level šilumos teikimo lygis
Casing in dew point range Termiškai atskirtas korpusas
Panel filter – unit Panelinis filtras
Cells Elementas
Bag filter – unit Rankovinis filtras
Medium synthetic fibre Medžiaga – sintetinis pluoštas
Bag Rankovė
Built-in frame standard brackets Įmontuoto rėmo standartiniai laikikliai
Damper trap DN 40 Sifonas su vožtuvu DN 40
max. 2000 Pa underpressure maks. 2000 Pa neigiamas slėgis
max. 500 Pa overpressure Maks 500 Pa viršslėgis
Sound attenuator unit Triukšmo slopintuvas
Section absorption principle Triukšmo slopinimo būdas
Splitters Pertvaros
Octave band attenuator Triukšmo slopinimas oktavose
Frequency / insertion loss / flow sound power Dažnis / slopinimo efektyvumas / srauto triukšmo galia
Medium: three-phase / alternating current ENGELS Šilumnešys: trifazė kintama srovė / gamintojas ENGELS
Electric heater mats Elektriniai žematemperatūriai šildymo registrai
For fitting a steam lance Pritaikytas garo purkštukui(ams)
Series Compactline, Comfort controls Serija Compactline, COMFORT tipo valdiklis
min. airflow kg/h 0 Min. oro srautas kg/h
Quantity max. kg/h 10 Maks. kiekis kg/h
Lance NW-mm 1×25-600 Garo purkštukas
Steam/condensate hose m/Lanze 2 Garo/ kondensato žarna     m/purkštukai
Input signal controller V diverse Įeinantis valdiklio signalas      V   įvairus
Humidification path m 1×0.31 Drėkinimo kelias
Inlet Šildymo / vėsinimo kaloriferio
Evaporator garintuvas
Switch cabinet empty Jėgos –valdymo spinta tuščia
for ducts in 100mm steps Ortakiams su 100mm pajungimo žingsniu
Number of fans/motor units 2 Ventiliatorių / variklių skaičius 2
Speed setpoint % 93.4 Greičio nustatymas %
System efficiency stat/tot % 52/59.7 Sistemos efektyvumas statinis / bendras  %      52/59.7
Service switch – installed and wired Aptarnavimo jungiklis – sumontuotas ir pajungtas
Duct connection frame Ortakių pajungimo rėmas
Access walkable grid for air intake section Prieiga prie vaikščiojimui skirtų grotelių oro įsiurbimo sekcijoje
Open front wall – standard Ertmė galinėje panelėje
With panel sheet incl. sash fasteners for inspection Su paneliu bei užraktu patikrinimui
Unit feet – galvanized 9006 Įrenginio kojos – galvanizuotos 9006
Height 160mm, max. load 250kg/foot Aukštis 160 mm, maks. apkrova 250 kg/kojos
Supplied loose Teikiamos nemontuotos
Floor drain panel Grindinis panelis su nutekėjimo anga
The base panel, stainless steel Bazinis panelis, nerūdijantis plienas
Unit feet – coated 9006 Įrenginio kojos – padengtos 9006
Coil connections opposite access side Ritės jungtys priešingos prieigos pusėje
Extension for heat exchanger connections Prailgintojas šilumokaičio jungtims
Via droplet eliminator Lašų/rasos šalinimas
Tray drainage heating Šildomas drenažo lovelis
External weather grill Išorinės lauko grotelės
Absoliutusis medienos drėgnumas angl. absolute moisture content of wood, vok. absolute Holzfeuchtigkeit, pranc.humidité absolu du bois, rus. абсолютная влажность дрeвeсины
ankstyvoji mediena angl. early wood, vok. Frühholz, pranc. bois initial, rus. ранняя дрeвeсина годичного слоя
balana angl. sapwood, vok. Splint, pranc. aubier, rus. заболонь дрeвeсины
bandinio apkrovos greitis angl. rate of loading during testing of wood, rus. скорость нагружeния при испытании дрeвeсины
bandinio briauna angl. arris of sample, rus. рeбро образца дрeвeсины
bandinio deformacijos greitis angl. rate of deformating during testing of wood, rus. скорость дeформирования при испытании дрeвeсины
bandinio šonas arba galas angl. edge of sample, rus. грань образца дрeвeсины
branduolys angl. heartwood, vok. Kernholz, pranc. duramen, rus. ядро дрeвeсины
brandžioji mediena angl. ripe wood, vok. Reifholz, pranc. bois mūr, rus. спeлая дрeвeсина
darbinė bandinio dalis angl. workable part of sample, rus. рабочая часть образца дрeвeсины
gretutiniai medienos bandiniai angl. adjacent samples, pranc. echantillons contingues, rus. смeжныe образцы дрeвeсины
higroskopinė drėgmė angl. bound moisture, vok. gebundenes Wasser, pranc. humidité embarassée,rus. связная влага дрeвeсины
indas angl. Pore, vok. Pore, pranc. Pore, rus. сосуд
išilginis medienos išbrinkis angl. longitudinal swelling of wood, pranc. gonflement longitudinal du bois, rus.продольноe разбуханиe дрeвeсины
išilginis medienos nuodžiūvis angl. longitudinial shrinkage of wood, pranc. retrait longitudinal du bois, rus.продольная усушка дрeвeсины
išilginis medienos pjūvis angl. longitudinal section, vok. Längsschnitt, pranc. coupe longuitudinale de bois, rus. продольный разрeз дрeвeсины
laisvoji drėgmė angl. free moisture, vok. freies Wasser, pranc. humidité libre, rus. свободная влага дрeвeсины
ląstelių sienelių sotinimo riba angl. fiber saturation point, vok. Fasersättigungspunkt, pranc. limite de saturation des parois cellulaires, rus. прeдeл насыщeния клeточных стeнок
linijinis medienos išbrinkis angl. linear swelling of wood, pranc. gonflement du bois lineaire, rus.линeыноe разбуханиe дрeвeсины
linijinis medienos nuodžiūvis angl. linear wood shrinkage, pranc. retrait du bois lineaire, rus. линeыная усушка дрeвeсины
maksimalusis medienos išbrinkis angl. full swelling of wood, pranc. gonflement du bois complect, rus.максимальноe разбуханиe дрeвeсины
maksimalusis medienos nuodžiūvis angl. full wood shrinkage, pranc. retrait du bois complet, rus. максимальная усушка дрeвeсины
mažas grynas medienos bandinys angl. small clear sample of wood, pranc. eprouvette petite nette du bois, rus.малый чистый образeц дрeвeсины
mediena angl. wood, vok. Holz, pranc. bois, rus. дрeвeсина
medienos atsparumas dilimui angl. wood resistance to wear, rus. сопротивлeниe дрeвeсины истиранию
medienos atsparumas perskėlimui angl. wood resistance to splitting, pranc. résistance au fenlage, rus.сопротивлeниe дрeвeсины раскалыванию
medienos bandinių ruošinys angl. workpiece for sample, vok. Werkstuck, rus. заготовка для образцов дрeвeсины
medienos bazinis tankis angl. conventional wood density, vok. Raumdichte, pranc. densite conditionnele du bois, rus. базовая плотность дрeвeсины
medienos brinkimas angl. swelling of wood, vok. Quellung, pranc. gonflement du bois, rus.разбуханиe дрeвeсины
medienos deformatyvumas angl. wood deformity, pranc. susceptibilité du bois aux deformations, rus.дeформативность дрeвeсины
medienos drėgnumas angl. wood moisture content, vok. Holzfeuchtigkeit, pranc. humidité du bois,rus. влажность дрeвeсины
medienos higroskopiškumas angl. wood hygroscopicity, pranc. higroscopicité du bois, rus. гигроскопичность дрeвeсины
medienos higroskopiškumo riba angl. wood hygroscopicity limit, vok. Fasersättigungsbereich, rus. прeдeл гигроскопичности дрeвeсины
medienos išbrinkio koeficientas angl. wood swelling factor, vok. Quellungzahl des Holzes, pranc. coefficient de gonflement, rus. коeфициeнт разбухания дрeвeсины
medienos kietumas angl. wood hardness, vok. Holzhärte, pranc. dureté du bois, rus. твeрдость дрeвeсины
medienos kondicionavimas angl. conditioning of wood, vok. Konditionierung, pranc. condicionnement du bois, rus. кондиционированиe дрeвeсины
medienos ląstelienos tankis angl. wood substance density, vok. Reindichte des Holzes, pranc. densite du substance du bois, rus. плотность дрeвeсинного вeщeства
medienos makrostruktūra angl. wood macrostructure, vok. Makroskopischer Bau des Holzkorpers, pranc.macro-structure du bois, rus. макроструктура дрeвeсины
medienos nuodžiūvio koeficientas angl. wood shrinkage factor, vok. Schwindzahl des Holzes, pranc. coefficient de retrait, rus. коeфициeнт усушки дрeвeсины
medienos nuodžiūvis angl. wood shrinkage, vok. Schwindung, pranc. retrait du bois, rus. усушка дрeвeсины
medienos priešinimasis vinių (medsraigčių) ištraukimui angl. wood resistance to nails and screws with draval, pranc. résistance ā retirer los clou et les vis, rus. сопротивлeниe дрeвeсины выдeргиванию воздeы (шурупов)
medienos stiprumas angl. wood strength, vok. Holzfestigkeit, pranc. solidité du bois, rus. прочность дрeвeсины
medienos stiprumo riba angl. ultimate strength of wood, pranc. limite de solidité du bois, rus. прeдeл прочности дрeвeсины
medienos stiprumo riba gniuždant angl. ultimate compressive strength of wood, pranc. limite de solidité ā la compression, rus. прeдeл прочности дрeвeсины при сжатии
medienos stiprumo riba statiškai lenkiant angl. ultimate static bending strength of wood, pranc. limite de solidité ā flexion statique, rus. прeдeл прочности дрeвeсины при статичeском изгибe
medienos stiprumo riba tempiant angl. ultimate tensile strength of wood, pranc. limite de solidité ā lį traction,rus. прeдeл прочности дрeвeсины при растяжeнии
medienos tankis angl. density of wood, vok. Rohdichte des Holzes, pranc. densite du bois, rus.плотность дрeвeсины
medienos vandens sugertis angl. water absorbing capacity of wood, rus. водопоглощeниe дрeвeсины
naturalių matmenų medienos bandinys angl. nature-sized sample, rus. образeц натурных размeров
normalizuotasis medienos drėgnumas angl. normalized wood moisture, pranc. humidité normalisée du bois, rus.нормализованная влажность дрeвeсины
pusiausvirasis medienos drėgnumas angl. equilibrium moisture of wood, vok. Holzfeuchtegleichgewicht, pranc.humidité isotermique du bois, rus. равновeсная влажность дрeвeсины
rievė angl. annual ring, vok. Jahrring, pranc. cerne annuell, rus. годичный слоы
rievės plotis angl. annual ring width, vok. Breit des Jahresringes, pranc. largeur de couche annuelle, rus. ширина годичного слоя дрeвeсины
sakatakiai angl. resin pore, vok. Harzpore, pranc. resin duct, rus. смоляныe ходы
santykinis medienos drėgnumas angl. relative moisture content of wood, vok. relative Holzfeuchtigkeit, pranc.humidité relative du bois, rus. относитeльная влажность дрeвeсины
šerdies spindulys angl. ray, vok. Markstrahl, pranc. rayon, rus. сeрдцeвинный луч
šerdis angl. pith, vok. Markröhre, pranc. moelle, rus. сeрдцeвина
skersinis medienos pjūvis angl. cross section of wood, vok. Querschnitt, pranc. section transversale du bois, rus. попeрeчный разрeз дрeвeсины
smūginis medienos kietumas angl. wood shoc hardness, pranc. dureté de choc, rus. ударная твeрдость дрeвeсины
smūginis medienos tąsumas angl. impact strength of wood, pranc. viscosite de choc du bois, rus. ударная вязкость дрeвeсины
spindulinis medienos išbrinkis angl. radial swelling of wood, pranc. gonflement radial du bois, rus.радиальноe разбуханиe дрeвeсины
spindulinis medienos nuodžiūvis angl. radial shrinkage of wood, pranc. retrait radial du bois, rus. радиальная усушка дрeвeсины
spindulinis medienos pjūvis angl. radial section of wood, vok. Radialschnitt, pranc. section radiale du bois,rus. радиальный разрeз дрeвeсины
statinis medienos kietumas angl. wood static hardness, pranc. dureté statique du bois, rus. статичeская твeрдость дрeвeсины
tangentinis medienos išbrinkis angl. tangential swelling of wood, pranc. gonflement tangentiel du bois, rus.тангeнтальноe разбуханиe дрeвeсины
tangentinis medienos nuodžiūvis angl. tangential shrinkage of wood, pranc. retrait tangential du bois, rus.тангeнтальная усушка дрeвeсины
tangentinis medienos pjūvis angl. tangential section of wood, vok. Tangentialschnitt, pranc. section tangentiale du bois, rus. тангeнтальный разрeз дрeвeсины
tariamasis branduolys angl. false heartwood, vok. Falschkern, pranc. coeur du bois faux, rus. ложноe ядро дрeвeсины
tiriamasis medienos bandinys angl. test sample of wood, vok. Holzprobe, Holzklötzchen, pranc. echantillon du bois pour épreuves, rus. образeц дрeвeсины для испытания
tūrinis medienos išbrinkis angl. volume swelling of wood, pranc. gonflement du bois de volume, rus.обśeмноe разбуханиe дрeвeсины
tūrinis medienos nuodžiūvis angl. volume wood shrinkage, vok. Volumenschwindung, pranc. retrait du bois de volume, rus. обśeмная усушка дрeвeсины
vėlyvoji mediena angl. late wood, vok. Spätholz, pranc. bois final, rus. поздняя дрeвeсина годичного слоя
vidutinis pusiausvirasis medienos drėgnumas angl. average equilibrum moisture content of wood, rus. срeдняя равновeсная влажность дрeвeсины
visiškai sausa mediena angl. oven dry wood, vok. darrtrockenes Holz, pranc. bois sec absolu, rus.абсолютно сухая дрeвeсина
visiškai sausos medienos tankis angl. absoliute dry wood density, vok. darrtrockenes Holzdichte, pranc. densite du bois sec absolu, rus. плотность абсолютно сухоы дрeвeсины
Addition Sudėtis
Subtraction Atimtis
Multiplication Daugyba
Division Dalyba
To Add Pridėti
To Subtract or To Take Away Atimti
To Multiply Dauginti
To Divide Dalinti
To Calculate Skaičiuoti
Total Iš Viso
Arithmetic Aritmetika
Algebra Algebra
Geometry Geometrija
Calculus Skaičiavimas
Statistics Statistika
Integer Sveikasis Skaičius
Even Number Lyginis Skaičius
Odd Number Nelyginis Skaičius
Prime Number Pirminis Skaičius
Fraction Trupmena
Decimal Dešimtainis
Decimal Point Dešimtainės Trupmenos Taškas
Percent Procentas
Percentage Procentinis Santykis
Theorem Teorema
Proof Įrodymas
Problem Problema
Solution Sprendimas
Formula Formulė
Equation Lygtis
Graph Grafikas
Axis Ašis
Average Vidurkis
Correlation Koreliacija
Probability Tikimybė
Dimensions Dimensija
Area Plotas
Circumference Perimetras
Diameter Skersmuo
Radius Spindulys
Length Ilgis
Height Aukštis
Width Plotis
Perimeter Perimetras
Angle Kampas
Right Angle Statusis Kampas
Line Linija
Straight Line Tiesi Linija
Curve Kreivė
Parallel Lygiagretė
Tangent Liestinė
Volume Tūris

Formos

Circle Apskritimas
Triangle Trikampis
Square Kvadratas
Rectangle Stačiakampis
Pentagon Penkiakampis
Hexagon Šešiakampis
Octagon Aštuonkampis
Oval Ovalas
Star Žvaigždė
Polygon Daugiakampis
Cone Kūgis
Cube Kubas
Cylinder Cilindras
Pyramid Piramidė
Sphere Sfera
Plus Plius
Minus Minus
Times Arba Multiplied By Dauginti
Divided By Padalinta Iš
Squared Pakelta Kvadratu
Cubed Pakelta Kubu
Square Root Kvadratinė Šaknis
Equals Lygu
Lietuvių kalba Anglų kalba
žaidėjas player
vartininkas  goal keeper
gynėjas back
pusiau gynėjas halfback
puolėjas forward
centrinis puolėjas centre forward
kairio krašto puolėjas left wing
dešinio krašto puolėjas right wing
pagrindinės sudėties žaidėjas a player in the team
atsarginis žaidėjas substitute
būti atsarginiu (sėdėti) to be on the bench
aikštės teisėjas referee
vyriausias teisėjas main referee
šoninis (linijos) teisėjas linesman
švilpukas whistle
žaidimo pradžia the kick off
pirmas kėlinys the first half
pertrauka half time
antras kėlinys the second half
Pridėtas (papildomas) laikas added time
finalinis švilpukas the final whistle
kamuolys the ball
vartai the goal
virpstas the goalpost
skersinis the crossbar
vartų skersinių jungimas the top angle
tinklas the net
kamuolys tinkle the ball is in the net
aikštės centras the centre spot
centro linija the centre line
baudos aikštelė the penalty area
vartininko aikštelė the 6 yard box
vėliavėlė the flag
užribis out
kamuolys užribyje the ball is out
kamuolys žaidime the ball is in play
nuošalė offside
įvartis a goal
įmušti įvartį to score a goal
nėra įvarčio no goal
baudinys / vienuolika metrų penalty kick
mušti baudinį (11 metrų) to take a penalty
mušti baudinį to take a free kick
laisvas smūgis indirect free kick
baudos smūgis free kick
smūgis nuo vartų a goal kick
kampinis smūgis a corner
pakelti (paduoti) kampinį to take a corner
mesti iš užribio to throw in
kamuolio išmetimas a throw in
rezultatas the score
pergalė victory
pralaimėjimas a defeat
lygiosios a draw
sienelė a wall
sienelė iš penkių žmonių a five-man wall
rikošetas a deflection
aukštas perdavimas (pakabinti, pakelti) to bend the ball
kampinis corner
suktas kamuolys curler
vartų linija goal line
žaisti „sienelę” one – two
taktika tactics
treniruotė training
apšilimas warming-up
technika technique
driblingas dribbling
pagrindinis puolėjas striker
klaidinantis judesys (fintas) a dummy
kamuolio atėmimas a tackle
perdavimas / pasas a pass
perduoti kamuolį / duoti pasą to pass
padidinti žaidimo tempą (greitį) to speed up the game
sumažinti žaidimo tempą (greitį) to slow down the game
žaisti kontraatakomis to play counterattacking football
žaisti atvirą futbolą to play open football
žaisti išlaikant (saugant) rezultatą to close the game down
žaisti puolime to play attacking football
žaisti gynyboje to play defensively
trauma an injury
rimta trauma a serious injury
lengva trauma a slight injury
keitimas a substitution
taisyklių pažeidimas a foul
įspėjimas a warning
geltona kortelė a yellow card
raudona kortelė a red card
pašalinimas a sending off
smūgis a kick
smūgis galva a header
žaisti galva to head the ball
stiprus smūgis galva bulett header
žaidimas ranka heading the ball
žaidimas ranka handball
kamuolio priėmėmas krūtine to chest the ball
kamuolio suvaldymas to keep the ball
sustabdyti kamuolį trap the ball
smūgiuoti kojos (pėdos) priekiu to toe the ball
smūgiuoti kulnu to backheel
„pakabinti” užmesti kamuolį volley
smūgiuoti išore (kojos) to kick with the outside of the foot
nestabilus kamuolio judėjimas bobble
kamuolio priėmimas krūtine chest
kamuolio atėmimas tackle
kamuolio išmetims throw- in
sienelė wall
krašto gynėjas wing back
komanda team
treneris coach
šalies rinktinė national team
sirgalius a fan
sirgti už to support
premier lyga the premier league
pirma lyga the first league
pasaulio čempionatas/ pasaulio taurė the world championship / cup
čempionatas / Europos taurė the European championship / cup